منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

تماس با ما

راه های ارتباطی

آدرس :

بندرعباس، کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجایی

تلفن :

076-۳۳۵۹۲۲۰۱

تلفن :

076-۳۳۵۹۲۲۱۱

ایمیل :

info@pgsez.ir
فرم تماس با ما

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.