منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

فرم ثبت نام متقاضی کار

مرحله 1 از 3

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام پدر(ضروری)
تاریخ تولد :(ضروری)