منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

فرم رضایتمندی مشتریان

فرم میزان رضایتمندی مشتریان

1- نحوه سفارش دهی خدمات بارگیری, جابه جایی و تخلیه مواد فله معدنی را چگونه ارزیابی می نماید؟(ضروری)
2- میزان انطباق زمان جابه جایی و انتقال مواد فله معدنی با برنامه توافق شده چگونه است؟(ضروری)
3- آیا مواد فله معدنی جابه جا شده, مطابقت کامل با مواد تحویل شده با شرکت از حیث کیفیت دارد؟(ضروری)
4- آیا مواد فله معدنی جابه جا شده, مطابقت کامل از نظر وزن با مواد تحویل شده به شرکت را دارد؟(ضروری)
5- نحوه اطلاع رسانی و برخورد شرکت در خصوص مسائل مرتبط با ارائه خدمات جابه جایی و انتقال مواد فله معدنی(ضروری)