منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

فرم میزان رضایتمندی پرسنل

فرم میزان رضایتمندی پرسنل

رضایت شما از حقوق و دستمزد ؟
رضایت شما از شایسته سالاری ؟
رضایت شما ازپایه و گروه شغلی ؟
رضایت شما از سرویس های ایاب و ذهاب ؟
رضایت شما از کیفیت غذا ؟
رضایت شما از کمیت و حجم غذا ؟
رضایت شما از مزایای رفاهی نظیر هزینه ورزش و مناسبت ها... ؟
رضایت شما از وضعیت خدمات انفورماتیک ؟
رضایت شما از وضعیت اطلاع رسانی و تبلیغات ؟
رضایت شما از وضعیت ایمنی ؟
رضایت شما از وضعیت بهداشت ؟
رضایت شما از وضعیت حفاظت از محیط زیست ؟
رضایت شما از حفاظت فیزیکی و نگهبانی ؟
رضایت شما ازشرایط محل کار(اتاق, دفتر , میز...) ؟
رضایت شما از زیبایی محیط کار ؟ (فضای سبز و خیابان ها...)
رضایت شما اززمان ساعت کار ؟
رضایت شما ازوضعیت طرح طبقه بندی مشاغل ؟
رضایت شما ازعملکردخودتان برای شرکت ؟