منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

فرم نظرسنجی ارباب رجوع

فرم نظرسنجی ارباب رجوع

همکاری و اطلاع رسانی درواحد نگهبانی و انتظامات در بدو ورود به سازمان چگونه بود ؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بود ؟
در حوزه مورد مراجعه نظم و انضباط اداری را چگونه دیدید ؟
کیفیت اطلاع رسانی در مورد آنچه ارباب رجوع باید بداند را در واحدهای مربوطه چگونه ارزیابی می کنید ؟
با توجه به امکانات و اختیارات , ارزیابی شما ازپاسخ دریافتی چیست ؟
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شد ؟