منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

فرم نظرسنجی سرمایه گذاران

فرم نظرسنجی سرمایه گذاران

نام و نام خانوادگی :(ضروری)
ایا از نحوه آشنایی با منطقه و دریافت اطلاعات اولیه مورد نیاز رضایتمندی دارید ؟(ضروری)
ایا از نحوه صدور مجوزات تردد به داخل منطقه رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از نحوه برگزاری مذاکرات و پاسخ به سوالات رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از سرعت پاسخگویی به مکاتبات رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از سرعت رسیدگی به مدارک و پرونده رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از نحوه برسی پرونده توسط کمیته واگذاری زمین رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از نحوه اطلاع رسانی کمیته واگذاری زمین رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از سرعت فرایند جانمایی زمین و مکان جانمایی شده رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از تعامل منطقه با سازمانهای صادر کننده مجوز رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از نحوه و سرعت کارشناسی قیمت زمین رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از نحوه و سرعت فرایند حقوقی و انعقاد قرارداد رضایت دارید ؟(ضروری)
یا از نحوه و سرعت تحویل زمین رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از نحوه تامین زیر ساختهای آب و برق و گاز و ... رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از فرایند صدور مجوزات تردد افراد مرتبط داخلی و خارجی رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از میزان تامین امنیت فیزیکی داخل منطقه رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از ضوابط و تعاملات ایمنی و زیست محیطی با منطقه رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از سرعت پاسخگویی منطقه به درخواستها و شکایات رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از سرعت برسی مسائل حقوقی و قرار دادی رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از تعاملات مالی با منطقه رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از سهولت امور گمرکی منطقه رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از امکانات و تجهیزات تخلیه و بارگیری اختصاصی منطقه رضایت دارید ؟(ضروری)
آیا از تامین زیر ساختهای آب و برق و گاز و ... در دوره بهره برداری رضایت دارید ؟(ضروری)