منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

فرم نظر سنجی بیمه تکمیلی پارسیان

فرم نظر سنجی بیمه تکمیلی پارسیان

نام و نام خانوادگی
( هنگام وارد کردن شماره پرسنلی، لطفا بصورت اعداد انگلیسی وارد نمایید )
میزان رضایت شما از مدت زمان پرداخت هزینه ها چقدر است؟*
میزان رضایت شما از تنوع و خدمات مراکز درمانی طرف قرار داد چقدر است؟*
میزان رضایت شما از نحوه برخورد و حضور نماینده بیمه تکمیلی چقدر است؟*
میزان رضایت شما از نحوه تحویل مستندات چقدر است؟*