منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

Footer – Business

ارتباط با منطقه ویژه

  • آدرس : بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی
  • تلفن : 10-33592201-076
  • نمابر : 33592211-076
  • ایمیل : info@pgsez.ir
  • آدرس نقشه گوگل

منطقه ویژه خلیج فارس در یک نگاه

سیستم مدیریت یکپارچه